-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Majątek WORD w Łodzi 

Majątek 
data publikacji: 27-04-2006 | 11:41
data ostatniej modyfikacji: 01-04-2019 | 09:01
data wytworzenia dokumentu: 13-04-2015
         
    Wartość aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31.12.2018 r.  
      (w złotych)  
    Aktywa    
    A. Aktywa trwałe 2 921 960,79  
    w tym:    
    II. rzeczowe aktywa trwałe 2 909 033,63  
    III. należności długoterminowe 12 927,16  
         
    B. Aktywa obrotowe 7 370 218,08  
    w tym:    
    I. Zapasy 17 750,97  
    II. należności krótkoterminowe 160 413,91  
    III. inwestycje krótkoterminowe 7 158 924,64  
    IV.krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33 128,56  
         
    Aktywa razem 10 292 178,87  
         
         
    Pasywa    
    A. Kapitał własny 7 273 869,81  
    B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 018 309,06  
         
    Pasywa razem 10 292 178,87  
Liczba odwiedzin: 31240
 
Realizacja: Ideo