-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Regulamin Organizacyjny 

WORD w Łodzi 
data publikacji: 19-09-2006 | 09:57
data ostatniej modyfikacji: 06-12-2017 | 14:55

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO

W ŁODZI

(tekst  jednolity)

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną strukturę organizacyjną, zasady kierowania oraz zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.
 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
  1. Zarządzie Województwa – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego,
  2. Wojewódzkim Ośrodku – należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,
  3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi,
  4. BRD – należy przez to rozumieć Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,
  5. Oddziale – należy przez to rozumieć Oddział Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi lub równorzędną komórkę organizacyjną o innej nazwie,
  6. Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Oddziału oraz osoby zatrudnione na Samodzielnych Stanowiskach,
  7. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ze zm.),
  8. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi nadanego Uchwałą Nr L/911/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.

 

§ 2

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi działa na podstawie:

1)  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2)  Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI

 

§ 3

 1. Dyrektor kieruje działalnością i reprezentuje Wojewódzki Ośrodek na zewnątrz.
 2. Dyrektor realizuje zadania przy pomocy Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Pełnomocnika Dyrektora ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników Oddziałów.

 

§ 4

Do zakresu kompetencji zastrzeżonych dla Dyrektora należą w szczególności sprawy:

 1. prowadzenia polityki finansowej,
 2. prowadzenia polityki kadrowej,
 3. prowadzenia polityki jakości,
 4. wydawania zarządzeń, decyzji, pism okólnych,
 5. bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowe,
 6. decydowania w przedmiocie organizacji wewnętrznej i zakresu działania Wojewódzkiego Ośrodka, z uwzględnieniem upoważnień przekazywanych pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka,
 7. zatwierdzania planów egzaminów i protokołów egzaminacyjnych,
 8. zatwierdzania zasad prowadzenia szkoleń i wydawania odpowiednich zaświadczeń,
 9. kontroli wewnętrznej,
 10.  udziału i reprezentacji Wojewódzkiego Ośrodka w związkach
  i stowarzyszeniach branżowych,
 11.  powierzania zakresów czynności pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka,
 12.  upoważniania pracowników do reprezentowania Wojewódzkiego Ośrodka
  na zewnątrz.

 

§ 5

Do obowiązków Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością należy koordynowanie wszystkich prac związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością wg norm  ISO 9001:2008.

 

§ 6

Do zadań Pełnomocnika ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należy
w szczególności:

 1. realizowanie zadań z zakresu obronności, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, nałożonych zgodnie
  z właściwością na Wojewódzki Ośrodek, wynikających z przepisów prawa, 
 2. realizowanie zadań i planów Wojewódzkiego Ośrodka zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 3. współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób i mienia,
 4. tworzenie planów działania na wypadek zagrożeń osób i mienia, 
 5. kierowanie pracami Stałego Dyżuru w przypadku jego ustanowienia przez Marszałka Województwa Łódzkiego,
 6. prowadzenie spraw w zakresie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 7. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem pracowników do uczestniczenia w powszechnej samoobronie,
 8. prowadzenie szkoleń w zakresie obrony przed zagrożeniami osób i mienia,
 9. nadzór i realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 10. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 7

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy  w szczególności:

1.   Zastępowanie Dyrektora w razie jego udokumentowanej nieobecności.

 1. Kierowanie oraz organizowanie i kontrola pracy podległych komórek organizacyjnych, w tym w szczególności:
  1. zabezpieczanie procesu egzaminowania kandydatów na kierowców,
  2. realizacja zadań dotyczących szkoleń dokształcających dla uczestników ruchu drogowego,
  3. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. zabezpieczanie technicznej sprawności posiadanych przez Wojewódzki Ośrodek środków transportu oraz urządzeń, niezbędnych do realizacji zadań statutowych,
  5. koordynacja procesu przyjmowania, weryfikowania i obiegu dokumentów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób skierowanych na egzamin sprawdzający kwalifikacje.

3.   Sporządzanie analiz i przygotowywanie sprawozdań w zakresie pracy podległych komórek   organizacyjnych.

4.   Ustalanie zakresu i zasad współpracy podległych komórek organizacyjnych
z pozostałymi  komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Ośrodka.

 

§ 8

Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

1.   Prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Ośrodka.

2.   Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3.   Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym.

 1. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 2. Należyta ochrona środków pieniężnych Wojewódzkiego Ośrodka.
 3. Właściwe korzystanie z kredytów bankowych.
 4. Opracowywanie analiz finansowych działalności gospodarczej Wojewódzkiego Ośrodka.

 

§ 9

 1. Komórki organizacyjne są tworzone i likwidowane przez Dyrektora w trybie określonym w § 5 ust. 2 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka.
 2. Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Ośrodka mogą posiadać strukturę wieloosobową lub jednoosobową w przypadku samodzielnych stanowisk pracy.
 3. Podstawowym kryterium wyodrębnienia komórki organizacyjnej jest jednorodność powierzonych jej zadań.

 

§ 10

 1. Szczegółową strukturę wewnętrzną Wojewódzkiego Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 2. W skład Wojewódzkiego Ośrodka wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw używają następujących symboli:
 1.  Dyrektor                                                                                                      DN
 2.  Zastępca Dyrektora                                                                                  DZ
 3.  Pełnomocnik Dyrektora  ds. SZJ                                                                       DPJ
 4.  Pełnomocnik Dyrektora ds. Obronnych i Ochrony

Informacji Niejawnych                                                                              DPO

 1.  Główny Księgowy                                                                                    DGK
 2.  Oddział Finansowy                                                                                              DKF
 3.  Oddział Egzaminowania                                                                         DZE
 4.  Oddział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                   DZS
 5.  Oddział Administracji i Obsługi Klienta                                                            DZA
 6.  Oddział Organizacyjny                                                                            DO
 7.  Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych                                           DK
 8.  Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej                                              DP
 9.  Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p. poż.                                        DB

 

§ 11

1. Do zakresu działania Oddziału Egzaminowania należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, egzaminów państwowych dla osób:
  1. ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  2. ubiegających się o wymianę krajowego prawa jazdy wydanego za granicą,
  3. podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji,
 2. nadzór i koordynowanie pracy egzaminatorów,
 3. sporządzanie planów egzaminów, list osób egzaminowanych, protokołów egzaminacyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminowaniem,
 4. udzielanie wyjaśnień Dyrektorowi na skargi złożone przez osoby egzaminowane,
 5. przyjmowanie interesantów zgłaszających uwagi do procesu egzaminowania,
 6. udzielanie informacji interesantom w zakresie zasad przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz pozwolenia do kierowania tramwajem,
 7. sprawowanie nadzoru nad procesem egzaminowania na podstawie analizy zapisów oraz uwag zgłaszanych przez interesantów,
 8. bieżąca analiza aktów prawnych w zakresie pracy Oddziału,
 9. sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących zakresu pracy Oddziału.

 

 1. Kierownik Oddziału kieruje Oddziałem Egzaminowania oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem egzaminowania.

 

§ 12

1.  Do zakresu działania Oddziału Finansowego należy w szczególności:

1)  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Wojewódzkiego Ośrodka,

2)  sporządzanie planów finansowych Wojewódzkiego Ośrodka oraz okresowych informacji z ich realizacji,

3)  prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeniowych pracowników Wojewódzkiego Ośrodka,

4)  sporządzanie deklaracji i sprawozdań do GUS, ZUS i organów podatkowych w zakresie pracy Oddziału,

5)  prowadzenie ewidencji wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także rozliczenie ich amortyzacji,

6)  prowadzenie kasy Wojewódzkiego Ośrodka,

7)   bieżąca analiza aktów prawnych w zakresie pracy Oddziału,

8) sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących zakresu pracy Oddziału.

2. Oddziałem Finansowym kieruje Kierownik Oddziału - Główny Księgowy.

 

§ 13

 1. Do zakresu działania Oddziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy w szczególności:
 1. opracowywanie zasad organizacji  i dokumentowania szkoleń, zapewnienie kadry dydaktycznej,
 2. promocja szkoleń, komunikacja z potencjalnymi klientami,
 3. organizacja i przeprowadzanie szkoleń,
 4. opracowanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji szkoleń, w tym m.in.:
  1. prowadzenie rejestru umów cywilno - prawnych z wykładowcami,
  2.  prowadzenie ewidencji zaświadczeń wydawanych uczestnikom  szkoleń,
 5. zapewnienie właściwego standardu wyposażenia sal wykładowych, zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników kursów i szkoleń (foliogramy, filmy, książki, publikacje itp.),
 6. organizowanie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka, prowadzenie dokumentacji szkoleń,
 7. sporządzanie sprawozdań, wg właściwości merytorycznej Oddziału,
 8. prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 9. koordynowanie prac komisji Wojewódzkiej Rady BRD,
 10. organizacja działań w zakresie poprawy BRD, wynikających ze Statutu,
 11. współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z obszaru  województwa łódzkiego w zakresie działalności BRD,
 12. realizacja programów poprawy BRD przyjętych przez Wojewódzką Radę  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z zakresu kompetencji statutowych Wojewódzkiego Ośrodka,
 13. realizowanie zadań wynikających z Krajowej Strategii Poprawy BRD,
 14. współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji programów  BRD,
 15. organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji o tematyce BRD,
 16. organizowanie zajęć w szkołach w zakresie wychowania komunikacyjnego,
 17. organizowanie szkoleń dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego,
 18. organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o BRD,
 19. promocja oraz popularyzacja działań w zakresie BRD,
 20. bieżąca analiza aktów prawnych w zakresie pracy Oddziału,
 21. sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących zakresu pracy Oddziału.

2. Oddziałem Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kieruje Kierownik Oddziału.

 

§ 14

 1. Do zakresu działania Oddziału Administracji i Obsługi Klienta należy
  w szczególności:
  1.  wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem oraz ilościowo - wartościowym ewidencjonowaniem mienia Wojewódzkiego Ośrodka, w tym
   w szczególności: prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych, a także wystawianie druków przychodowo - rozchodowych, prowadzenie kart osobistego wyposażenia,
  2.  koordynacja działań w zakresie ochrony mienia,
  3.  zapewnienie utrzymania w należytym stanie infrastruktury placu manewrowego, pomieszczeń biurowych oraz składników majątku Wojewódzkiego Ośrodka, w tym w szczególności: zapewnienie serwisu programów, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego oraz pojazdów,
  4.  prowadzenie spraw związanych z rejestracją, ubezpieczeniem pojazdów oraz likwidacją szkód   komunikacyjnych,
  5.  prowadzenie zaopatrzenia w materiały i składniki majątkowe, w tym
   w szczególności w pojazdy, części zamienne i akcesoria, materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz artykuły biurowe, spożywcze i gospodarcze,
  6.  prowadzenie spraw legalności oprogramowania i wykorzystania programów oraz okresowa  analiza funkcjonowania technik komputerowych,
  7.  prowadzenie prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych w dziedzinie informatyki oraz sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych,
  8.  prowadzenie spraw związanych  z obsługą strony internetowej oraz BIP,
  9. sporządzanie sprawozdań i deklaracji do GUS i organów podatkowych, wg właściwości merytorycznej Oddziału
  10.  wysyłanie korespondencji w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka,
  11.  prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminowaniem, z wyłączeniem dokumentacji zastrzeżonej do właściwości Oddziału Egzaminowania,
  12.  przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów osób ubiegających się
   o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób skierowanych na egzamin sprawdzający kwalifikacje,
  13.  przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów po egzaminie,
  14.  ewidencjonowanie przy pomocy informatycznych środków technicznych danych osób przystępujących do egzaminów oraz protokołów egzaminacyjnych,
  15.  weryfikacja końcowa i przekazywanie dokumentów po egzaminie
   do właściwych organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami,
  16.  wykonywanie kwartalnych, półrocznych pisemnych informacji o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:
  17. starostom - w odniesieniu do instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców, będących w ewidencji,
  18. organowi nadzorującemu - w odniesieniu do egzaminatorów zatrudnionych
   w Wojewódzkim Ośrodku, wraz z informacją w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w Wojewódzkim Ośrodku,
  19.  bieżąca analiza aktów prawnych w zakresie pracy Oddziału,
  20.  sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących zakresu pracy Oddziału.

2. Oddziałem Administracji i Obsługi Klienta kieruje Kierownik Oddziału.

 

§ 15

1. Do zakresu działania Oddziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. sporządzanie projektów regulaminów wewnętrznych i instrukcji,
 2. sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora,
 3. prowadzenie rejestru zarządzeń i upoważnień Dyrektora,
 4. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Wojewódzki Ośrodek
    z wyłączeniem rejestrowania umów wykładowców prowadzących szkolenia,
 5. prowadzenie rejestru skarg oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji                dotyczącej egzaminu, na który została złożona skarga,
 6. prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Ośrodka, w tym w szczególności: prowadzenie rejestru pieczątek, dokumentów i korespondencji Wojewódzkiego Ośrodka,
 7. koordynacja kontroli wewnętrznej oraz działań z zakresu kontroli zarządczej
    w Wojewódzkim Ośrodku,
 8. koordynacja działań marketingowych,
 9. przygotowanie organizacyjne i techniczne oraz obsługa narad, szkoleń wewnętrznych  i konferencji,
 10.  koordynacja działań z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Wojewódzkim Ośrodku,
 11.  obsługa stanowiska rejestracji przebiegu egzaminu państwowego na prawo   jazdy,
 12.  zapewnienie bezpieczeństwa pracy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
   w pojazdach egzaminacyjnych oraz utrzymanie systemu w stałej gotowości
   do pracy,
 13.  przechowywanie na odpowiednich nośnikach, zgodnie z obowiązującymi  przepisami danych zarejestrowanych podczas egzaminu,
 14.  nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych
   w Wojewódzkim Ośrodku,
 15.  kompleksowe przygotowanie procesów inwestycyjnych oraz współpraca
   z instytucjami współfinansującymi inwestycje Wojewódzkiego Ośrodka,
 16.  merytoryczny nadzór nad inwestycjami, bieżąca obsługa inwestycji, nadzory inwestorskie na budowie oraz odbiory robót,
 17.   sporządzanie informacji i sprawozdań w ramach realizacji zadań merytorycznych Oddziału,
 18.  bieżąca analiza aktów prawnych w zakresie pracy Oddziału.
 1.  Oddziałem Organizacyjnym kieruje Kierownik Oddziału.

 

§ 16

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Kadrowych należy
w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych, a w szczególności:
 1. akt osobowych,
 2. naliczanie stażu pracy, w celu ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej
  i dodatku stażowego,
 3. ewidencji czasu pracy,
 4. ewidencji przysługujących urlopów,
 5. ewidencji zwolnień lekarskich,
 6. rejestru ważności badań lekarskich,
 7. rejestru wydanych legitymacji służbowych egzaminatorów,
 1. opracowywanie projektów zakresów czynności dla wszystkich pracowników  we współpracy z Kierownikami Oddziałów,
 2. prowadzenie spraw socjalnych w zakresie określonym w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Wojewódzkim Ośrodku,
 3. prowadzenie zakładowego archiwum zgodnie z instrukcją o organizacji
  i zakresie działania archiwum, a w szczególności:
 1. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu,
 2. przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 3. przechowywanie, zabezpieczanie oraz ewidencjonowanie posiadanych
  i przejmowanych akt,
 4. udostępnianie akt do celów służbowych,
 5. przygotowanie brakowania dokumentacji nie archiwalnej, której okres przechowywania już upłynął,
 1. sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji do PFRON,
 2. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań do GUS według właściwości merytorycznej,
 3. ewidencjonowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych egzaminatorów,
 4. bieżąca analiza aktów prawnych w zakresie odpowiadającym powierzonym obowiązkom,
 5. sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora w zakresie odpowiadającym powierzonym obowiązkom.

 

§ 17

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Prawnej należy prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i opracowywaniem materiałów, decyzji i zarządzeń pod względem prawnym, przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Wojewódzkiego Ośrodka, a w szczególności:

 1. udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 2. sporządzanie opinii prawnych,
 3. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym
  w zakresie działalności Wojewódzkiego Ośrodka,
 4. opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 5. konsultowanie umów,
 6. sprawowanie zastępstwa sądowego,
 7. nadzór prawny nad windykacją należności Wojewódzkiego Ośrodka.

 

§ 18

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. BHP i p. poż. należy
w szczególności:

1)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż.,

 1. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 2. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu BHP i p. poż.  Wojewódzkiego Ośrodka,
 3. opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
  w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, prowadzenie rejestracji, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji wypadków przy pracy,
 5. współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad  pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka, a w szczególności organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników,
 6. organizowanie i zapewnianie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp  i p. poż,
 7. opracowywanie tabeli przydziału odzieży roboczej i środków higieny,
 8. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobu ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 9.  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
  z wykonywaną pracą,
 10.  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz ze związkowymi organizacjami zawodowymi,
 11.  bieżąca analiza aktów prawnych w zakresie odpowiadającym powierzonym obowiązkom,
 12.  sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora w zakresie odpowiadającym powierzonym obowiązkom.

 

§ 19

 1. Dyrektorowi podlegają:
  1. Zastępca Dyrektora,
  2. Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ,
  3. Pełnomocnik  Dyrektora ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych,
  4. Główny Księgowy,
  5. Oddział Organizacyjny,
  6. Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych,
  7. Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej,
  8. Samodzielne stanowisko ds. BHP i p.poż.

2. Zastępcy Dyrektora podlegają:

 1. Oddział Egzaminowania,
 2. Oddział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 3. Oddział Administracji i Obsługi Klienta.

3. Głównemu Księgowemu podlega Oddział Finansowy.

 

§ 20

 1. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy Wojewódzkiego Ośrodka zobowiązane są do wzajemnej współpracy w zakresie zadań wymagających współdziałania oraz do przestrzegania norm Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
 2. Przy załatwianiu spraw dotyczących zakresu działania dwóch lub więcej komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy obowiązuje zasada koordynacji i uzgadniania merytorycznego sposobu załatwiania spraw, zgodnie z Regulaminem, przy czym jednostkę wiodącą wyznacza Dyrektor.
 3. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:
  1.  zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań,
  2.  przygotowywanie dla potrzeb Dyrektora oraz w celu przedstawienia organom

 samorządowym i administracji rządowej sprawozdań, ocen, analiz i bieżących

 informacji o realizacji powierzonych zadań,

 1.  usprawnianie organizacji, metod i form pracy,
 2.  ochrona tajemnicy państwowej i służbowej oraz danych osobowych,
 3.  przestrzeganie Regulaminu Pracy Wojewódzkiego Ośrodka oraz Instrukcji

 obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), przepisów BHP i p.poż.

 

III.  ORGANIZACJA KONTROLI W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI

 

§ 21

Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystywanie wyników kontroli odpowiedzialny jest Dyrektor.

 

 

§ 22

Kontroli wewnętrznej podlegają komórki organizacyjne Wojewódzkiego Ośrodka.

 

 

§ 23

Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w postaci:

1)   Kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności w toku ich wykonywania
w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności; kontrola ta obejmuje również badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami.

2)   Kontroli wynikowej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności dokonane.

 

§ 24

W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora, jak również zabezpiecza dokumenty
i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa.

 

§ 25

Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Dyrektora.

 

§ 26

Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków małżonka, krewnych
i powinowatych bądź osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub  kurateli, a także innych osób bliskich.

§ 27

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka są obowiązani do udzielania kontrolującemu niezbędnych wyjaśnień i pomocy oraz udostępniania dokumentów.

 

§ 28

1.   Obowiązkiem kontrolującego jest w szczególności:

 1. rzetelne  i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
 2. udzielanie instruktażu w zakresie sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybień,
 3. podejmowanie działań zmierzających do eliminowania przejawów niegospodarności i marnotrawstwa.

2.   Z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej kontrolujący sporządza w dwóch egzemplarzach protokół pokontrolny, którego jeden egzemplarz przedstawia kontrolowanemu, a drugi egzemplarz przedstawia Dyrektorowi.

 

§ 29

 1. Wojewódzki Ośrodek prowadzi książkę kontroli zewnętrznych, która
  przechowywana jest w sekretariacie.
 2. Dyrektor po otrzymaniu protokołu kontroli zewnętrznej oraz wystąpienia
   pokontrolnego organizuje naradę, na której przedstawia wyniki kontroli,
  a zainteresowanym określa zadania pokontrolne celem realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

§ 30

Wyniki kontroli stanowią podstawę do podjęcia przez Dyrektora działań w celu zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości.

 

 

IV.       ZAŁATWIANIE INDWYWIDUALNYCH SPRAW KLIENTÓW

                                               (interesantów-usługobiorców)

 

§ 31

 1. Indywidualne sprawy klientów załatwiane są w terminach określonych przepisami prawa.
 2. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego
  rozpatrywania indywidualnych spraw klientów, kierując się obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw
   klientów ponosi Dyrektor oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

 

§ 32

 1. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do udzielania informacji
  niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów oraz do załatwiania spraw, w miarę możliwości niezwłocznie.
 2. Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Wojewódzkiego Ośrodka, zgodnie z ich zakresami obowiązków.
 3. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym terminie.
 4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie.
 5. Załatwianie skarg i wniosków dotyczących bezpośrednio pracowników Wojewódzkiego Ośrodka należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora.
 6. Załatwianie skarg i wniosków dotyczących procesu egzaminowania regulują odrębne przepisy.

 

V.        ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

 

§ 33

Dokumenty i korespondencję urzędową podpisują:

 1. Dyrektor - w sprawach zastrzeżonych do jego właściwości:
  1. korespondencję kierowaną do organów administracji publicznej,
  2. odpowiedzi na skargi i wnioski,
  3. wystąpienia pokontrolne,
  4. udzielanie pełnomocnictw do wykonywania czynności prawnych w imieniu Wojewódzkiego Ośrodka,
 2. Zastępca Dyrektora – zgodnie z zakresem czynności oraz w sprawach zastrzeżonych do właściwości Dyrektora w czasie nieobecności Dyrektora,
 3. Kierownicy - we wszystkich sprawach z zakresu działania Oddziału lub Samodzielnego Stanowiska, nie zastrzeżonych do podpisu Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora, stosownie do otrzymanych pisemnych upoważnień,
 4. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka - pisma i dokumenty, w zakresie wynikającym  z pisemnego, imiennego upoważnienia Dyrektora.

 

§ 34

Szczegółowy sposób sporządzania, aprobowania i wewnętrznego obiegu korespondencji określa Dyrektor zarządzeniem w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej.

 

VI.       ORGANIZACJA NARAD, KONFERENCJI I SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

 

§ 35

 1. Narady, konferencje i szkolenia wewnętrzne organizuje Dyrektor.
 2. Kierownicy Oddziałów mogą organizować narady i szkolenia z podległymi pracownikami w zakresie należącym do właściwości Oddziału.
 3. Każda narada winna skończyć się ustaleniami w formie pisemnej z wyznaczonymi terminami ich realizacji. Ustalenia z narady przekazywane są Dyrektorowi.
 4. Obsługę narad, konferencji, szkoleń zwoływanych przez Dyrektora zapewnia Oddział Organizacyjny.

 

 

VII.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 36

Interpretacji Regulaminu dokonuje Dyrektor.

 

§ 37

Spory kompetencyjne wynikające z Regulaminu rozstrzyga Dyrektor.

 

§ 38

Zmiana postanowień Regulaminu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

 

§ 39

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Liczba odwiedzin: 31240
 
Realizacja: Ideo